วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ผลงานวาดภาพนักเรียน Taro ต่อต้านยาเสพติด

ผลงานวาดภาพนักเรียน Taro
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลที่ 1 ด.ญ. ธัญญลักษณ์ ญาณพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รางวัลที่ 2 ด.ช. ภาณุพงศ์ เตียประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

รางวัลที่ 3 ด.ญ. สุวลีย์ พิมสาร โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์


รางวัลชมเชย 1 ด.ญ. นนทมน เมฆเอนกวัฒนกุล โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 2 ด.ญ. วริษฐา ทองประไพแสง โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 3 ด.ช. วุฒิภัทร อ้นอารี โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 4 ด.ญ. มุกดารัตน์ ศรีวานิชภูมิ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 5 ด.ญ. จุฬาสินี สงขาว โรงเรียนบ้านโนนเมือง
รางวัลชมเชย 6 ด.ญ. รสิกา ธิติธางกูร โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย
รางวัลชมเชย 7 ด.ญ. ปลายฟ้า เสกแปลก โรงเรียนวัดศรีมงคล
รางวัลชมเชย 8 ด.ญ. ณัฐริกา อดุลวิทยากร โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 9 ด.ญ. กัญญา หอขุนทด โรงเรียนบ้านโนนเมือง
รางวัลชมเชย 10 ด.ญ. วิชยา วารี โรงเรียนศรีจิตรา
รางวัลชมเชย 11 ด.ญ. ปัญจพร สง่าอนันต์วงษ์ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รางวัลชมเชย 12 ด.ญ. นลิณี เหวขุนทด โรงเรียนบ้านโนนเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

ประวัติผู้ดูแลระบบ